Điều khoản sử dụng website

Những điều khoản cơ bản khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

Sau đây là các điều khoản sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bạn vui lòng xem chi tiết hợp đồng 2 bên ký kết. Cảm ơn

 • Mô tả dịch vụ của chúng tôi cung cấp mà bạn đang sử dụng
 • Điều khoản về người sử dụng website
 • Giấy phép kinh doanh, sở hữu website theo quy định
 • Quy định về sử dụng dịch vụ của bên thứ 3
 • Điều khoản cho người dùng
 • Chính sách cho người dùng
 • Hỗ trợ sử dụng và dịch vụ
 • Điều khoản nâng cấp, bảo trì
 • Điều khoản chạy thử (stage) và nghiệm thu website
 • Điều khoản thanh toán website
 • Điều khoản ngưng dịch vụ

Mỗi khách hàng sử dụng website có 1 yêu cầu riêng và thỏa thuận riêng cho việc sử dụng website của chúng tôi. Vì vậy những điều khoản trên chi mô tả tổng quan. Điều khoảng chi tiết sẽ được 2 bên ký kết trong hợp đồng.